OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów
statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków

*Operatorów BSP/UAV obowiązują załącznik 6 i 6a (od strony 75)